Selvmord og selvmordsforsøk - Folkehelserapporten (2023)

Selvmord og selvmordsforsøk - Folkehelserapporten (1)

Hovedpunkter

 • Om lag 650 mennesker tar livet sitt i Norge hvert år. To av tre er menn.
 • Antall selvmord per 100 000 har gått noe ned siden 1990, men ligger fortsatt høyere enn på 1950- og 60-tallet.
 • Median alder for selvmord er 47 år, det vil si at halvparten er eldre og halvparten yngre enn 47 år.
 • Omtrent 6500 etterlatte og nærstående berøres av selvmord hvert år.
 • Forekomsten av selvmord er omtrent den samme i Norge som i Europa, Nord-Amerika og Australia.

Om selvmord, selvmordsforsøk og selvskading

Selvmord er resultat av en selvpåført skade der intensjonen har vært å avslutte livet.

Selvmordsforsøk og selvskading er som oftest ulike fenomener.

 • Ved selvmordsforsøk foreligger det en intensjon om å dø, selv om intensjonen kan variere i styrke.
 • Selvskading er ikke nødvendigvis forbundet med et ønske om å dø, men heller et uttrykk for en måte å regulere intense negative tanker, vonde følelser eller en vanskelig relasjon (Øverland, 2006).

Datagrunnlag og ordforklaringer

Statistikk over selvmord er hentet fra Dødsårsaksregisteret. I Dødsårsaksregisteret kodes dødsfall som et selvmord dersom det er angitt selvmord eller sannsynlig selvmord på dødsmeldingen eller obduksjonsrapporten.

Det er en usikkerhet i selvmordstallene. Noen selvmord kodes feilaktig som ulykker, og det er dessuten en gråsone mellom ulykker og selvmord. Manglende opplysninger om dødsårsak i Dødsårsaksregisteret kan også skjule noen selvmord.

Når det gjelder selvmordsforsøk og selvskading, finnes det ikke nasjonale tall på forekomst og utvikling over tid.

Ordforklaringer

Selvmordsrate

For å kunne sammenligne selvmordshyppigheten over tid, eller mellom ulike befolkninger, må vi ta hensyn til endringer i folketallet. Til dette bruker vi selvmordsrater, det vil si antall selvmord per 100 000 innbyggere.

(Video) Erlend Mork: Psykose og selvdestruktivitet

I tillegg gjøres det ofte en korreksjon for å ta hensyn til at det kan være forskjellig aldersfordeling i de gruppene som skal sammenlignes (aldersjustering).

Median alder

Den alderen som deler gruppen i to like store deler. Det er like mange personer som er yngre enn denne alderen som det er personer som er eldre.

Selvmord i Norge – status og utvikling

I 2021 ble det registrert 658 selvmord i Norge, 482 hos menn og 176 hos kvinner (FHI, 2022a). Dette antallet selvmord er på linje med 2018 og 2019, og noe høyere enn i 2020. Anallet ligger innenfor den variasjonen vi forventer av tilfeldige svingninger fra år til år.

Utvikling over tid

I perioden 1970 til 1990 doblet risikoen for selvmord seg, for siden å falle igjen. Økningen var mest dramatisk for unge menn i aldersgruppen 15-24 år. I 2021 var selvmordraten 12,4 per 100 000 innbyggere, som er om lag 25 prosent lavere enn i 1990 da raten var på 16,4 per 100 000 innbyggere (FHI, 2022a).) Det har vært en svak, men signifikant økning i aldersstandardisert selvmordsrate mellom 2010 og 2019 (Raknes & Sveen, 2022). Raten for 2021 er som forventet ut fra denne utviklingen.

Den største delen av nedgangen etter 1990 skyldes reduksjon i antall selvmord hos menn. For kvinner var det en nedgang fram til omtrent 1995, og raten har deretter vært ganske konstant. Hos menn fortsatte nedgangen, for så å flate ut de siste årene. Selv om selvmordsraten er lavere nå enn den var på 90-tallet, ligger den fremdeles betydelig høyere enn nivået før 1960.

Kjønnsforskjellen har blitt mindre; i begynnelsen av perioden var det nesten tre ganger så mange selvmord hos menn som hos kvinner, mens forholdet nå nærmer seg 2:1, se figur 1.

For kvinner er selvmordsratene fra 2015 til 2019 isolert sett litt høyere enn for de siste årene, men ikke mer enn det vi kan forvente ved tilfeldige svingninger. Selvmordsraten hos kvinner i 2020 og 2021 var noe lavere enn i 2015-2019. Det vil alltid være noe svingninger i antall selvmord (og dermed selvmordsraten) fra år til år. Dette skyldes som oftest tilfeldig variasjon.

Selvmordsmetodene har endret seg over tid. Blant menn er henging og kvelning de vanligste metodene. Dernest kommer bruk av skytevåpen, men andelen som bruker denne metoden har gått mye tilbake de siste 20 årene. Blant kvinner er forgiftning like vanlig som henging/ kvelning, se Dødsårsaksregisterets statistikkbank.

Selvmord i ulike aldersgrupper

Median alder for selvmord var 47 år i 2016 (FHI, 2017).

Selvmordsraten er høyere for menn enn for kvinner i alle aldersgrupper, når vi ser bort fra den aller yngste aldersgruppen, se figur 2.

 • Selvmordsratene er svært lave for de aller yngste (0-14 år).
 • I aldersgruppene 25-74 år er det om lag 21 selvmord blant menn per 100000 per år, mens raten for kvinner ligger på om lag 9 per 100000. Hos de aller eldste er antall per 100000 betydelig høyere blant menn enn hos kvinner.

Utvikling under koronapandemien 2020 og 2021

Under pandemien har det vært en bekymring for om nedstengingen av samfunnet med påfølgende sosial isolering ville få negative konsekvenser på psykisk helse og risiko for selvmord i befolkningen.

Analyser basert på tall fra Dødsårsaksregisteret viser at det ikke var økt forekomst av selvmord i noen aldersgruppe i 2020, og at forekomsten ikke var høyere i perioder med særlig strenge tiltak (Stene-Larsen et al., 2022).

Fylkesforskjeller

I mange fylker er folketallet lavt, og det er så få selvmord at den tilfeldige variasjonen fra år til år blir svært stor. Noen få dødsfall til eller fra i et fylke kan utgjøre en stor statistisk forskjell. Det gjør at usikkerhetsintervallet rundt selvmordsraten i det enkelte fylket blir høy, og det kan være vanskelig å si om et fylke reelt sett har høyere eller lavere selvmordsrate enn resten av landet.

Internasjonale forskjeller

I perioden 1969-2000 var det store forskjeller i forekomst av selvmord mellom de nordiske landene. I dag er forekomsten nokså lik i Norge, Sverige og Danmark (rundt 11 per 100 000), men Finland har fortsatt vesentlig høyere forekomst enn de andre nordiske landene (nesten 20 per 100 000).

Forekomsten av selvmord i Norge er omtrent lik med resten av Europa, Nord-Amerika og Australia. I Europa var den gjennomsnittlige selvmordsraten 11,7 per 100 000 for begge kjønn samlet i årene 2006–2014 (European Commission, 2017). Dette er veldig nær tallene for Norge. Imidlertid er det enda større kjønnsforskjeller i resten av Europa enn i Norge. Sammenliknet med Norge er tallene lavere for kvinner og høyere for menn. Dersom du bruker Eurostat, vær oppmerksom på at tallene kan avvike fra tall i norske statistikkbanker fordi statistikken kan være justert etter ulike alderssammensetninger i befolkningen.

I Øst-Europa, Russland, Kina, Japan og i andre land i Asia med pålitelig statistikk er tallene høyere enn i Norge; 20-30 selvmord per 100000 innbyggere per år (Varnik, 2012). Også i disse områdene er selvmordsraten i de fleste landene høyere blant menn enn blant kvinner.

Konsekvenser for etterlatte

Selvmord har betydelige konsekvenser for familie og andre nære personer og for samfunnet forøvrig. Om man regner 10 etterlatte per selvmord så vil omkring 6500 nye etterlatte bli berørt i Norge hvert år.

En rekke studier finner høyere forekomst av posttraumatiske stressreaksjoner, forlenget sorg, depresjon, angst og selvmordstanker og/eller -forsøk hos etterlatte etter selvmord (Dyregrov, 2003; Groot, 2006; Pfeffer, 1997). Tilsvarende psykiske og fysiske plager er også observert hos etterlatte ved annen brå død (Li, 2003). Etterlatte etter selvmord rapporterer imidlertid om høyere nivåer av avvisningsfølelse, skam, stigma og behov for å skjule det som har skjedd (Sveen, 2008).

Referanser

Dyregrov, K., Nordanger, D., & Dyregrov, A. (2003). Predictors of psychosocial distress after suicide, SIDS and accidents. Death Studies, 27(2), 143-165.

European Commission. (2017)Suicide death rate, by age group. [database]. Brussel: Eurostat; European Commission. Hentet 11. desember 2017.

FHI (2022a). Dødsårsaksregisteret [database]. Hentet 28.10.2022 fra http://statistikkbank.fhi.no/dar/

FHI (2022b). Norgeshelsa statistikkbank [database]. Hentet 28.10.2022 fra https://www.norgeshelsa.no/norgeshelsa/

FHI. (2017)Dødsårsaksregisteret. [database]. Oslo: Folkehelseinstituttet.

Groot, M. H., Keijser, J., & Neeleman, J. (2006). Grief shortly after suicide and natural death: a comparative study among spouses and first-degree relatives.Suicide and Life-Threatening Behavior, 36(4), 418-431.

Li, J., Precht, D. H., Mortensen, P. B., & Olsen, J. (2003). Mortality in parents after death of a child in Denmark: a nationwide follow-up study.Lancet, 361(9355), 363-367.

Pfeffer, C. R., Martins, P., Mann, J., Sunkenberg, M., Ice, A., Damore, J. P., Jr., et al. (1997). Child survivors of suicide: psychosocial characteristics.J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 36(1), 65-74.

Raknes, G. og Sveen, K.A. (2022). Tall fra Dødsårsaksregisteret 2021 [nettdokument]. Oslo: Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 10.06.2022, hentet 28.10.2022 fra https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/dodsarsaksregisteret/tall-fra-dodsarsaksregisteret-2021/#ytre-aarsak-inkl-ulykker-selvmord-og-narkotikautloeste-ddsfall

Stene-Larsen, K., Raknes, G., Engdahl, B., Qin, P., Mehlum, L., Strøm, M. S., & Reneflot, A. (2022). Suicide trends in Norway during the first year of the COVID-19 pandemic: A register-based cohort study. European Psychiatry, 65(1), e26.

Sveen, C. A., & Walby, F. A. (2008). Suicide survivors' mental health and grief reactions: a systematic review of controlled studies.Suicide and Life-Threatening Behavior, 38(1), 13-29.

Varnik, P. (2012). Suicide in the world.Int J Environ Res Public Health, 9(3), 760-771.

Øverland, S. (2006).Selvskading: en praktisk tilnærming. Bergen: Fagbokforl.

FAQs

Hvilket yrke har mest selvmord? ›

Veterinærer topper selvmordsstatistikken. Det er 3700 veterinærer her i landet. Mange av dem kjenner kollegaer som har tatt sitt eget liv.

Hva betyr Selvmordsforsøk? ›

Selvmordsforsøk defineres som handlinger med hensikt å skade seg selv, der det fremkommer et ønske om å dø. Metodene ved selvmordsforsøk skiller seg ofte fra metodene ved selvskading. Ved selvmordsforsøk ser en hyppigst overdosering med medikamenter.

Hvilket kjønn tar mest selvmord? ›

Selvmord i ulike aldersgrupper

I aldersgruppene 25-74 år er det om lag 21 selvmord blant menn per 100 000 per år, mens raten for kvinner ligger på om lag 9 per 100 000. Hos de aller eldste er antall per 100 000 betydelig høyere blant menn enn hos kvinner.

Hva er den største årsaken til selvmord? ›

Årsakene til selvmord er komplekse og resultat av ulike faktorer. Internasjonal forskning viser at de viktigste risikofaktorene for selvmord er tidligere selvmordsforsøk og psykiske lidelser som for eksempel depresjon. Selvmord er blant de tre hyppigste dødsårsakene i verden hos mennesker i aldersgruppen 15–44 år.

Hvordan tar flest folk livet sitt? ›

Den vanligste metoden for selvmord er henging, etterfulgt av forgiftning, skyting og drukning. (14.4 per 100 000 innbyggere over 10 år). Av disse var 472 menn og 202 kvinner, som tilsvarer en rate på 20.1 for menn og 8.7 for kvinner per 100 000 (FHI og SSB).

Når på året er det mest selvmord? ›

I gjennomsnitt er det sju flere selvmord i mai enn i årest øvrige måneder.

Kan man legge seg selv inn på psykiatrisk? ›

Man kan selv be om en innleggelse eller man kan bli lagt inn mot sin vilje dersom man er for syk til å innse at man ikke klarer å ta være på seg selv eller er en fare for seg selv eller andre. Fastlege eller legevakt er de man kan kontakte om man treger innleggelse eller annen behandling.

Hvilket land har flest selvmord? ›

Selvmord2019
Landselvmord per 100.000 innbyggere (2019)
USA16.10
Finland15.30
Japan15.30
Estland14.90
179 more rows

Hvilke faktorer kan virke beskyttende mot selvmord? ›

I forbindelse med verdensdagen for selvmordsforebygging 2004, ble det på et WHO-møte oppsummert følgende viktige beskyttende faktorer: God selvfølelse. Sosial tilhørighet. Sosial støtte.

Hvorfor skader man seg selv? ›

Årsaker til selvskading

Det kan være forskjellige grunner til at en person skader seg selv. I mange tilfeller handler selvskading om å prøve å flytte smerte eller regulere følelser som tristhet, opplevelse av tomhet, redsel eller sinne. Selvskading kan også være en måte å kommunisere med andre om hvordan en har det.

Hvor i Norge er det flest selvmord? ›

Blant personer 20–29 år, var selvmord underliggende dødsårsak i 101 tilfeller, dette utgjorde 36 prosent av dødsfallene i denne aldersgruppen. Som i 2019 var selvmordsraten høyest i Troms og Finnmark i 2020 (15,4 per 100.000). I 2017 og 2018 hadde Vestfold og Telemark og Nordland de høyeste selvmordsratene.

Har Norge høy selvmordsrate? ›

De siste årene er det registrert mellom 500 og 700 selvmord i Norge. Toppåret var i 2018, med 673 selvmord. Nå viser ferske tall at 2019 ikke var noe annerledes. Så mange som 650 mennesker tok sitt eget liv i fjor.

Har noen hoppet fra prekestolen? ›

Par hoppet fra Prekestolen i 2000

I februar for fire år siden hoppet en nordmann og en østerriksk kvinne fra Prekestolen. De møttes på Internett og inngikk en pakt sammen. Nordmannen sendte ut en melding på et nettsted der han etterlyste personer som ville hoppe sammen med ham, og fikk respons, blant annet fra kvinnen.

Hva dør flest av i Norge? ›

I 2021 var kreft (ondartede svulster) den hyppigste dødsårsaken med nesten 800 flere dødsfall enn for hjerte- og karsykdom, som var den vanligste dødsårsaken frem til 2017. Stadig lavere dødelighetsrate for kreft og hjerte- og karsykdommer, tyder på en gunstig effekt av endringer i livsstil, forebygging og behandling.

Hvor mange har tatt selvmord i Norge? ›

Folkehelseinstituttet har nylig lagt fram selvmordstallene for 2021 i Dødsårsaksregisteret. Tallene viser at totalt 658 nordmenn tok sitt eget liv i fjor.

Hvilket land har mest depresjon? ›

Av alle grupper forskerne har sett på, er greske kvinner den klart mest utsatte. – I Hellas er både migranter og ikke-migranter veldig utsatte, sier Eikemo. Begge gruppene har i gjennomsnitt et høyt nivå av depressive symptomer.

Hvor mange menn tar selvmord i forhold til kvinner? ›

Totalt tok 639 personer, 467 menn og 172 kvinner sitt eget liv i 2020. Det totale antall er på linje med de siste årene, for eksempel var det gjennomsnittlige antall selvmord 640 per år fra 2017 til 2019.

Når livet blir for vanskelig? ›

Kontakt med andre mennesker har stor betydning når livet er vanskelig. – Rådet er å snakke med en person du stoler på, og helst på et tidlig tidspunkt. Ikke vent til du har det så fælt at døden fortoner seg som det beste alternativet, sier Bergem. Både fastlege og distriktspsykiatrisk senter kan hjelpe.

Hvor mange transpersoner tar selvmord? ›

Hver tredje transperson i undersøkelsen har prøvd å ta sitt eget liv. 36 prosent har alvorlig vurdert selvmord i løpet av det siste året. Over halvparten har redusert arbeidsevne på grunn av fysisk eller psykisk sykdom. 65 prosent har unngått hverdagslige aktiviteter på grunn av redsel for diskriminering.

Hvor lenge er det vanlig å være innlagt på psykiatrisk? ›

Hvor lenge man er innlagt varier veldig med tanke på problematikk og alvorlighetsgrad. For noen er oppholdet kun på noen timer for andre rundt to måneder. Det finnes også noen pasienter som blir værende lengre.

Hva skal til for å bli innlagt på psykiatrisk? ›

Før
 1. Planlagt innleggelse. Fastlegen eller poliklinikken søker om innleggelse på vegne av deg. ...
 2. Øyeblikkelig hjelp. Ved alvorlige symptomer som kommer plutselig kan det være aktuelt med akutt innleggelse. ...
 3. Tvang. Ved alvorlige lidelser kan du bli innlagt ved en psykiatrisk avdeling mot egen vilje (tvungent psykisk helsevern).

Hvordan få akutt psykiatrisk hjelp? ›

Trenger du akutt hjelp? Ring 113. Ring 113 om situasjonen er kritisk, og det står om liv og helse. Haster det litt mindre, ring legevakten på 116 117.

Hvorfor tar så mange selvmord i Norge? ›

Det er de siste årene registrert et stigende antall unge mennesker som velger selvmord som løsning på problemene deres. Kanskje man kan finne årsaken i samfunnets stadig stigende krav til de unge, manglende trygghet i oppveksten, utsikt til varig arbeidsløshet blandet med et vekslende stoffmisbruk eller alkoholmisbruk.

Er selvmord straffbart i Norge? ›

Straffbarhet. I tidligere tider var selvmord forbudt i Norge, og selvmordsforsøk var straffbart. Med straffeloven av 1902 ble dette forbudet opphevet, ettersom § 233 retter seg mot den som forvolder «en annens» død. Derimot er det etter § 277 straffbart å bistå en annen med å begå selvmord.

Hvor mange barn har tatt selvmord i Norge? ›

I Norge i 2019 tok 148 unge under 30 år livet sitt. 107 av dem var gutter. Nesten en tredjedel av alle barn og unge forteller at de har hatt selvmordstanker. Blant jenter er det over 9000 selvmordsforsøk hvert år, mens det er 4000 gutter som prøver å ta sitt eget liv, ifølge Norsk Helseinformatikk.

Hva sier loven om selvmord? ›

Oppfordring til å begå selvmord kan straffes som medvirkning til selvmord eller medvirkning til selvpåført betydelig skade på kropp eller helse, jf. straffeloven § 277. Straff etter denne bestemmelsen forutsetter at vedkommende dør eller blir betydelig skadet.

Hva betyr selvdrap? ›

Selvmord er en bevisst og villet handling som individet har foretatt for å skade seg selv og der denne skaden har ført til døden.

Er suicidalitet en diagnose? ›

Pasienter som omtales som «kronisk suicidale», har ofte diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (1). Dette er den eneste diagnosen hvor selvskading og selvmordsatferd er diagnostiske kriterier.

Hvilke personer laver mest selvskade? ›

Forekomst av selvskading

Forekomsten er høyest hos kvinner i tenårene, men gutter og menn skader seg også. Noen studier viser at menn og kvinners selvskademetoder skiller seg noe fra hverandre. Selvskading starter oftest i alderen 12 til 15 år, men kan også oppstå tidligere eller senere.

Er selvskading vondt? ›

Smerte og synlige sår

Den fysiske smerten ved selvskading kan for noen fungere som en avledning fra den følelsesmessige smerten. Et sår eller et arr kan også synliggjøre den smerten man føler innvendig når man sliter med tunge eller mørke tanker.

Hva regnes som alvorlig selvskading? ›

Alvorlig selvskading knyttes til livstruende skader, som kan være kastrering og/eller amputasjon av kroppsdeler. En ser ofte alvorlig selvskading i forbindelse med psykoser og rus. Stereotyp selvskading knyttes til psykisk utviklingshemmede og autister.

Hvorfor går ikke selvmordsraten ned i Norge? ›

Selvmordsraten har ikke gått ned i Norge på 20 år til tross for flere handlingsplaner, økt kompetanse og bedre behandling. De fleste selvmord skjer blant mennesker som ikke er i psykiatrisk behandling, og samfunnsmessige forhold er en hovedårsak til at raten ikke blir lavere.

Hvor mange har dødd av selvmord i Norge? ›

Tallene viser at totalt 658 nordmenn tok sitt eget liv i fjor. 482 av de som døde i selvmord, var menn. Disse tallene har ikke vært så høye siden 1990-tallet.

Hvor mange har omkommet på Preikestolen? ›

To personer ble tirsdag formiddag funnet omkommet i ura under Preikestolen. De to har vært savnet siden mandag. PREIKESTOLEN: De omkomne ble funnet 20 meter fra hverandre i et vanskelig tilgjengelig område, 300 meter under toppen av fjellet, opplyser politiet i Stavanger.

Hvor mange har falt utenfor Preikestolen? ›

Ingen personer har hoppet eller ramlet utenfor Preikestolen.

Hvem eier Preikestolen? ›

Fra sommeren 2019 er Preikestolen Fjellstue og tilhørende bygg og eiendom eid og drevet av reiselivsselskapet Norwegian Experience.

Hva skjer når døden nærmer seg? ›

Symptomer og tegn som er fremtredende nær døden vil kunne variere, men vanlige observasjoner og kjennetegn er: Søvnbehovet øker, uttalt økende tretthet. Tiltakende fysisk svekkelse, økende behov for sengeleie. Interessen for omgivelsene minker og bevisstheten sløres, mindre respons til de nærmeste.

Hva dør kvinner av? ›

Rundt 250 kvinner mellom 20 og 40 år dør hvert år. De tre vanligste dødsårsakene i denne gruppen er svulster (27,8 prosent), ulykker (20,6), selvmord (19 prosent) og hjerte- og karsykdommer (6,5) prosent.

Hva skjer med kroppen når du dør? ›

Idet man dør

Døden starter med at en eller annen prosess fører til at hjertet stanser. Alle funksjoner i kroppen opphører ganske raskt etter at hjertet og pusten stopper. Blodet er viktig for å sikre nok oksygen til alle celler. Dersom hjernen ikke får nok oksygen, vil døden inntreffe i løpet av få minutter.

Hvilket land har høyest selvmord? ›

Selvmordsraten i Norge var i 2016 på 13.3 per 100.000 innbyggere. Guyana toppet den dystre statistikken med 30 registrerte selvmord per 100.000 innbyggere, etterfulgt av Russland med 26,5 selvmord per 100.000 innbyggere. Litauen, Lesotho, Uganda, Sri Lanka, Sør-Korea, India, Japan og USA ligger også høyt på lista.

Hvor mange tar selvmord i India? ›

Årlig tar over 800 000 mennesker sitt eget liv. 60 prosent av selvmordene skjer i Asia, 187 000 i India – der selvmord er blitt den vanligste dødsårsaken blant unge kvinner.

Hva skjer i hjernen når man er deprimert? ›

Hjernen sender signaler mellom nerveendingene ved hjelp av signalstoffer som kalles nevrotransmittere. Hvis du er deprimert, så kan noen av signalstoffene være ute av balanse og fungerer ikke optimalt. Depresjon kan utløses av stressende hendelser som samlivsbrudd, dødsfall i familien eller økonomiske problemer.

Kan depresjon være arvelig? ›

Depresjon kan være arvelig (genetisk betinget). Hormonendringer kan også bidra til depresjon, spesielt hos kvinner. Har du hatt hjerneslag eller hjerteinfarkt eller har annen fysisk sykdom, øker risikoen for å bli deprimert.

Kan man bli frisk av depresjon? ›

Hvis det viser seg at du har en depresjon, kan du bli frisk og få det bedre med rett behandling og egen innsats. Det er ganske vanlig å ha angst i kombinasjon med depresjon.

Hvor mange tar selvmord på grunn av skole? ›

Den viser at ca. 10 prosent av dagens 16-åringer har forsøkt å ta livet sitt, og at selvmord er den nest vanligste dødsårsaken blant ungdom.

Hvor mange tar livet sitt hvert år i verden? ›

Over 800,000 dødsfall kan knyttes til selvmord hvert år, eller ett hvert 40. sekund. Verdensdagen for Selvmordsforebygging (WSPD), den 10. September, arrangeres av den Internasjonale Assoisiasjonen for Selvmordsforebygging (IASP) sammen med Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Hvor mange menn tar selvmord i året? ›

Totalt tok 639 personer, 467 menn og 172 kvinner sitt eget liv i 2020. Det totale antall er på linje med de siste årene, for eksempel var det gjennomsnittlige antall selvmord 640 per år fra 2017 til 2019.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated: 08/13/2022

Views: 5862

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.